Regulamin usługi Wirtualny adres

Witaj!

Poniżej znajdziesz regulamin usługi Wirtualny adres, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia, zawarcia umowy najmu, formach dostawy i płatności dostępnych na platformie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym, oraz umowę najmu Wirtualnego adresu stanowiącą załącznik do regulaminu.

Usługę świadczy firma Paweł Jundziłł, NIP: 5581819594 z siedzibą przy ul. Naramowickiej 217B/17, 61-611 w Poznaniu

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@lowcostoffice.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z usługi
Zespół Low Cost Office

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Najemca – osoba fizyczna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Wynajmującym umowę najmu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
  http://lowcostoffice.pl/?page_id=365,
 • Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem http://lowcostoffice.pl/,
 • Wynajmujący – firma Paweł Jundziłł, NIP: 5581819594 z siedzibą przy ul. Naramowickiej 217B/17, 61-611 w Poznaniu

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Wynajmujący prowadzi sprzedaż usług, świadcząc jednocześnie na rzecz Najemców usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Platformy, Najemca może dokonać zakupu usług uwidocznionych na stronach Platformy.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemców.
 3. Do korzystania z Platformy, w tym w szczególności do dokonania zakupu usługi, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Najemca nie może dokonać zakupu w Platformie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
 6. Wszystkie ceny produktów i usług podane na stronach Sklepu są cenami netto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Wynajmujący świadczy na rzecz Najemcy usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Najemcy przez Wynajmującego jest umożliwienie Najemcy złożenia zamówienia w Platformie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Platformie.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Najemcy (jak np. wsparcie w procesie rejestracji działalności gospodarczej) są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy najmu zawierane za pośrednictwem Platformy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Najemcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Wynajmujący podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Wynajmujący podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Najemca powinien poinformować Wynajmującego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Najemca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@lowcostoffice.pl. W reklamacji Najemca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Wynajmujący będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Najemcę o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Składanie zamówienia

 1. Najemca może złożyć zamówienie wyłącznie jako gość.
 2. W celu złożenia zamówienia, Najemca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  – wybrać usługę lub usługi będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”,
  – podać adres do wysyłki dokumentów, adres e-mail do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury, które muszą być tożsame z danymi właściciela konta bankowego z którego wykonana zostanie płatność za usługi,
  – zapoznać się z Regulaminem oraz Umową najmu którą stanowi załącznik nr 1 Regulaminu i je zaakceptować – Najemca akceptuje Regulamin i Umowę najmu tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja Regulaminu i Umowy najmu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, klikając w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. Jeśli Najemca wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Najemca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Najemca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Platformy z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. Jeśli Najemca wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Najemca musi podać prawdziwe dane osobowe. Prawdziwość danych podanych w formularzu zamówienia zostanie zweryfikowana poprzez kontrolę ich zgodności, z danymi właściciela konta bankowego z którego dokonana zostanie płatność. Najemca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Wynajmującego co do ich poprawności. W takim przypadku Najemca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Wynajmującego. W takiej sytuacji Najemcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Wynajmującemu na podjęcie kontaktu z Najemcą, Wynajmujący udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Najemcę.
 6. Najemca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Wynajmujący nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§5 Metody płatności

 1. Najemca ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione usługi:
  • płatność za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl”

§6 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu i opłaceniu przez Najemcę zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Najemcy zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Najemca zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni od jego złożenia.
 3. Realizacja zamówienia polega na wydaniu zgody na rejestrację działalności gospodarczej Najemcy pod adresem oferowanym przez Wynajmującego. Z tą chwilą umowę najmu objętą zamówieniem uważa się za zawartą między Najemcą a Wynajmującym. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania zgody.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Wynajmujący prześle na adres poczty elektronicznej Najemcy potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę dokumentów potwierdzających zawarcie umowy najmu pocztą tradycyjną, na adres podany przez Najemcę podczas składania zamówienia.
 7. Wysyłka dokumentów potwierdzających zawarcie umowy najmu do Najemcy realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej.

§7 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, który jest jego integralną częścią.
 2. Obowiązywanie niektórych paragrafów Umowy najmu uzależnione jest od wyboru pakietu określonego w Zamówieniu. Dotyczy to w szczególności: okresu obowiązywania umowy, okresu rozliczeniowego, okresu wypowiedzenia, wysokości opłat.
 3.  Umowa najmu w formie pisemnej wraz z załącznikiem w postaci potwierdzenia Zamówienia zostanie przesłana przez Wynajmującego na adres Najemcy podany w zamówieniu.

§8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Wynajmującym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zgody na rejestrację firmy pod adresem Wynajmującego.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Wynajmującego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wynajmujący zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wynajmujący został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 5. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi (czyli rejestracji działalności gospodarczej Najemcy, pod adresem udostępnionym przez Wynajmującego na mocy umowy najmu), nawet jeśli ma ona miejsce przed upływem terminu podanego w ust. 1.

§9 Odpowiedzialność za wady

 1. Wynajmujący ma obowiązek dostarczyć Najemcy usługę wolną od wad.
 2. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą Konsumencką, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady usługi jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego), a odpowiedzialność Wynajmującego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia. Wynajmujący nie odpowiada także za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 4. Jeżeli sprzedana usługa ma wadę, Konsument może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Najemca stwierdzi wadę usługi, powinien poinformować o tym Wynajmującego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Najemca może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://lowcostoffice.pl/formularz-reklamacji/ , jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Najemca może kontaktować się z Wynajmującym zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Wynajmujący ustosunkuje się do składanej przez Najemcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Wynajmującego za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§10 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://lowcostoffice.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wynajmujący wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy najmu,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Najem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen usług na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Najemcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.10.2018 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu usługi „Wirtualny adres”

UMOWA NAJMU

w ramach usługi „Wirtualny adres”

§1

 1. Najemca zleca a Wynajmujący przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą „Wirtualny Adres”.
 2. Usługa „Wirtualny Adres” świadczona jest w ramach jednego z dwóch pakietów: pakietu miesięcznego, lub pakietu rocznego, różniących się od siebie czasem trwania umowy, długością okresu rozliczeniowego i wysokością miesięcznej opłaty abonamentowej. Pakiet wybrany przez Najemcę wskazany został w Zamówieniu złożonym przez Najemcę przy pomocy platformy należącej do Wynajmującego, znajdującej się pod adresem internetowym LowCostOffice.pl. Treść Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
 3. Oba pakiety obejmują wynajem adresu wskazanego w Zamówieniu, jako adresu Najemcy, wyłącznie w celu i na warunkach określonych w niniejszej umowie i Regulaminie usługi „Wirtualny Adres”.
 4. Wynajmujący wyraża zgodę na posługiwanie się przez Najemcę adresem nieruchomości, o którym mowa w powyżej w ust. 3, wyłącznie jako adresem siedziby podmiotu gospodarczego Najemcy, w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie i wyłącznie w okresie jej obowiązywania.
 5. Wynajmujący nie zezwala Najemcy na korzystanie z nieruchomości w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.
 6. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż adres nieruchomości Wynajmującego jest używany także przez inne podmioty na zasadach analogicznych jak w niniejszej Umowie. Najemca oświadcza tym samym, że okoliczność ta nie stanowi naruszenia niniejszej umowy przez Wynajmującego.
 7. Wynajmujący nie ma obowiązku informowania Najemcy o nawiązaniu lub rozwiązaniu umów najmu ,,Wirtualnego Adresu” z innymi podmiotami, ani przekazania Najemcy jakichkolwiek danych, indywidualnych lub zbiorczych w tym zakresie.
 8. Najemca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.
 9. Najemca nie ma prawa do podnajmu adresu.

§2

 1. W ramach usługi „Wirtualny Adres” Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania czynności polegającej na udostępnieniu adresu wskazanego w Zamówieniu jako adres rejestracyjny prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej .
 2. Usługa „Wirtualny Adres” nie stanowi usługi odbioru poczty. W przypadku pozostawienia w skrzynce pocztowej znajdującej się pod adresem Wynajmującego jakiejkolwiek korespondencji kierowanej do Najemcy zostanie ona przez Wynajmującego przechowana do czasu odebrania jej przez Najemcę lub zakończenia trwania Umowy, a każdorazowe przekazanie korespondencji Najemcy lub wskazanemu przez niego przedstawicielowi, w tym firmom pocztowym i kurierskim, przez Wynajmującego nastąpi tylko na wyraźne życzenie i z inicjatywy Najemcy. Najemca odbierze kierowaną do niego korespondencję w ciągu 7 dni od momentu zakończenia Umowy, oraz w przypadku jej nieodebrania – upoważnia Wynajmującego do jej zniszczenia.
 3. Najemca nie ma prawa przechowywania pod wynajmowanym adresem dokumentacji rachunkowej. Najemca zobowiązuje się w trakcie rejestracji działalności gospodarczej zgłosić do właściwych organów, a w szczególności organów skarbowych, jako miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej adres inny niż adres Wynajmującego lub podpisać umowę z biurem rachunkowym, które będzie przechowywało dokumentację.
 4. Najemca nie jest uprawniony do przechowywania pod wynajmowanym adresem jakichkolwiek dokumentów albo ruchomości mogących być przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

§ 3

 1. Z tytułu wykonania zleconych czynności określonych w § 2 ust. 1 Umowy, przez czas trwania Umowy Wynajmujący otrzyma miesięczne wynagrodzenie w formie opłaty abonamentowej, w wysokości:
  a) 25 zł netto (powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%) dla pakietu rocznego,
  b) 49 zł netto (powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%)  dla pakietu miesięcznego.
 2. Dla poszczególnych pakietów obowiązują następujące okresy rozliczeniowe:
  a) dla pakietu miesięcznego – jednomiesięczny okres rozliczeniowy,
  b) dla pakietu rocznego – 12 miesięczny okres rozliczeniowy.
 3. Okres rozliczeniowy, zaczyna się dla Najemcy od dnia wniesienia pierwszej opłaty.
 4. Pierwsza opłata abonamentowa wnoszona jest po złożeniu zamówienia, przy pomocy szybkiego przelewu elektronicznego, a dane właściciela rachunku z którego nastąpi przelew środków posłużą do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Najemcę podczas składania zamówienia.
 5. Najemca zobowiązuje się do uiszczania opłat abonamentowych za pakiet określony w Zamówieniu za każdy następny okres rozliczeniowy z góry, w terminie 5 dni od jego rozpoczęcia.
 6. Za datę wpłaty opłaty abonamentowej uznaje się datę uznania rachunku bankowego Najemcy. W celu potwierdzenia dokonania wpłaty, Najemca może przesłać Wynajmującemu kopię dowodu wpłaty przez e-mail.
 7. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy.
 8. Najemca wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres mailowy podany w Zamówieniu. Brak otrzymania faktury w formie papierowej nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty za usługi.
 9. Należności wymienione w ust. 1 powyżej Najemca zobowiązuje się wpłacać na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. Nie uregulowanie należności wynikających z wystawionych przez Wynajmującego faktur w terminie określonym w niniejszej Umowie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych na każdy dzień opóźnienia.
 10. W przypadku przekroczenia terminu płatności za usługi świadczone przez Wynajmującego na rzecz Najemcy, Najemca zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za wysyłkę przez Wynajmującego do Najemcy smsów, maili, listów oraz za wykonywanie połączeń telefonicznych (w tym połączeń głosowych automatycznych) w celu monitorowania i upominania Najemcy o przekroczonym terminie płatności za usługi, jednak suma tych opłat nie przekroczy 100 zł brutto miesięcznie.
 11. W przypadku przekroczenia przez Najemcę terminu zapłaty Najemca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do zewnętrznych kancelarii prawnych oraz firm windykacyjnych w celu przeprowadzenia egzekucji zaległych należności.

§ 4

 1. Dla pakietu rocznego:                                                                     a) Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy, b) po upływie okresu 12 miesięcy Umowa przechodzi automatycznie w Umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia (pakiet miesięczny), chyba że Najemca wyrazi chęć przedłużenia Umowy o kolejne 12 miesięcy, c) dokonanie przez Najemcę kolejnej wpłaty opłaty abonamentowej przed upływem ostatniego dnia okresu, na który umowa została zawarta, powoduje automatyczne przedłużenie czasu trwania umowy na warunkach pakietu rocznego bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.
 2. Dla pakietu miesięcznego:                                                             a) Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony,
  b) rozwiązanie Umowy może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z dniem wniesienia pierwszej opłaty abonamentowej, jednak nie wcześniej niż po jej wniesieniu.

§ 5

 1. W każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy Najemca zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, do zmiany adresu siedziby podmiotu gospodarczego w dokumentach rejestrowych Najemcy i do przesłania w powyżej określonym terminie zawiadomienia do Wynajmującego o dokonaniu takiej zmiany wraz ze skanem lub kserokopią dokumentu potwierdzającego taką zmianę. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązek ten zostaje spełniony również w przypadku złożenia w powyżej określonym terminie do właściwego organu wniosku o wykreślenie i zmianę adresu, o którym mowa w niniejszym ustępie, z tym zastrzeżeniem, że Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o spełnieniu swojego zobowiązania poprzez przedłożenie kserokopii lub skanu odpowiednich dokumentów niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu z odpowiednich organów.
 2. W przypadku nie przedstawienia przez Najemcę dokumentów potwierdzających
  spełnienie zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, Wynajmujący zawiadomi odpowiednie organy o wygaśnięciu niniejszej Umowy i braku uprawnienia Najemcy do posługiwania się przedmiotowym adresem jako adresem prowadzenia działalności gospodarczej Najemcy, oraz obciąży Najemcę opłatą z tytułu bezumownego korzystania z adresu za okres od zakończenia obowiązywania Umowy do momentu wykreślenia adresu z odpowiedniego rejestru, w wysokości czterokrotności opłaty abonamentowej wynikającej z zawartej Umowy.

§ 6

 1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
  a) gdy Najemca zalega z zapłatą opłaty abonamentowej przez okres dłuższy niż 14 dni;
  b) w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Najemcę; c) zaistnienia zdarzeń siły wyższej, uniemożliwiających dalsze świadczenie przez Wynajmującego usług na podstawie niniejszej Umowy, d) narażenia przez Najemcę dobrego imienia Wynajmującego, e) gdy dane Najemcy podane w Zamówieniu nie są zgodne z danymi właściciela rachunku bankowego z którego dokonano przelewu pierwszej opłaty abonamentowej.
 2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym Najemca traci prawo do zwrotu części opłaty wniesionej za okres po wygaśnięciu Umowy.
 3. Uznaje się za skuteczne wysłanie przez Wynajmującego wypowiedzenia Umowy na adres e-mail Najemcy podany w Zamówieniu.
 4. Najemca oświadcza, że właściwymi adresami do korespondencji w sprawach rozwiązania Umowy i ewentualnych informacji o przeterminowanych należnościach są adres e-mail oraz adres pocztowy podane w Zamówieniu.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 7


Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanową inaczej.

§ 8

 1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła z roszczeniami względem Wynajmującego związanymi z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie uwolnić Wynajmującego od odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej Umowy usługa „Wirtualny Adres” nie stanowi usługi odbioru poczty, w związku z tym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za odbiór poczty przez Najemcę wobec doręczającego pocztę, Najemcy jak również wobec osób trzecich.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe z tytułu nie odbierania przez Najemcę w terminie jakichkolwiek przesyłek.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe z tego tytułu, że pod adresem, o którym mowa w Zamówieniu jest jedynie zarejestrowana firma Najemcy i nie jest to adres do kontaktów bezpośrednich z Najemcą.
 5. Wynajmujący jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe z tego tytułu, że pod adresem,
  o którym mowa Zamówieniu jest jedynie zarejestrowana firma Najemcy, a nikt z pracowników Najemcy nie przebywa pod tym adresem i nie jest to adres do kontaktów bezpośrednich z firmą Najemcy.
 6. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Wynajmującego ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość jednomiesięcznej opłaty abonamentowej.

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 668 § 2., oraz art. 734-751 KC.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich zaistnienia powiadomić Wynajmującego pisemnie drogą mailową lub pocztą o wszelkich zmianach danych firmy Najemcy. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego, siedziby firmy, nazwy lub nazwiska.

Załączniki:     
1) Zamówienie